Specyfikacja techniczna form reklamowych serwowanych w sieci Cormedia.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 2000 znaków.
 2. Waga poszczególnych plików kreacji emitowanego przez serwer Cormedia jest odpisana w szczegółach kreacji i wynosi od 40 kB do 60 kB.
 3. Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w więcej niż 25%. Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 8.
 4. W przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary nie dopuszcza się przykrywania ich niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia - jedynie widoczne dla użytkownika fragmenty kreacji mogą przekierowywać po kliknięciu na stronę reklamodawcy.
 5. Zabronione jest tworzenie kreacji zaciągających dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach .swf). Wyjątkiem są kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie.
 6. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie.
 7. Kreacje i kody serwujące nie mogą powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania reklamy.
 8. Jeśli w kampanii wymagane jest użycie multiclickTag’ów (wiecej niż 1 clickTag) prosimy o zaszycie odpowiednio: clickTag1 dla 1 adresu URL, clickTag2 dla 2 adresu URL, itd. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter.
 9. Kreacje emitowane z kodów zewnętrznego ad serwera powinny zostać przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną danego ad serwera.

WYMAGANIA OGÓLNE FORM REKLAMY

KREACJE .SWF

Wszystkie kreacje .swf, niezależnie od ich formy muszą posiadać zaszytą zmienną clickTag, umożliwiającą zliczanie kliknięć przez ad serwer. Poniżej instrukcja:
 1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.
 2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – 'button'.
 3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.
 4. Do symbolu dowiązujmy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami.
UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter w zmiennej clickTag.
UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif. Kreacje espandowane muszą mieć wersje zwinięte w postaci jpga.
UWAGA! Kracje 750x100 i 750x200 muszą mieć dodatkowo wersje do stron RWD (responsywnych) - 350x200px oraz 480x300px

Action Script 2.0

on (release){
 getURL(_root.clickTag, "_blank");
}

Action Script 3.0

var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
 if(clickTag){
  var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
if(!ExternalInterface.available){
   navigateToURL(req, "_blank");
}else{
var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){
    return navigator.userAgent;
}")).toLowerCase();
if(strUserAgent.indexOf("firefox") != -1 ||
    (strUserAgent.indexOf("msie") != -1 &&
uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)){
     ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");
   }else{
navigateToURL(req, "_blank");
}}}}

Zamykanie i zwijanie kreacji

 1. kreacje emitowane na warstwie, zasłaniające treść strony powinny posiadać przycisk “zamknij X”, pisany czcionką o wysokości min. 12 px, krzyżyk 14x14 px. Napis powinien znajdować się na nieprzezroczystym tle, w prawym, górnym rogu kreacji, powinien być dobrze widoczny i działający na całej powierzchni (cały obszar napisu powinien być klikalny). Ponadto przycisk „zamknij X” powinien być aktywny od momentu wyświetlenia się kreacji na stronie (nie mogą być praktykowane: opóźnienia między pojawieniem się kreacji a aktywacją przycisku);
 2. nie może być praktykowane emitowanie form layerowych, które samoczynnie poruszają się po ekranie (np. spływajà w dół), co uniemożliwia precyzyjne kliknięcie w przycisk „zamknij X” i powoduje nieintentcjonalne klikni´cia w kreacj´;
 3. w przypadku kreacji rozwijanych (rozwijanie tylko po akcji użytkownika) zamykanie może odbywać się samoczynnie po15 sekundach a w prawym, górnym rogu powinien znajdowaç się przycisk „zamknij” lub „zwiń”. Forma zwinięta kreacji nie może zasłaniać treści strony;
 4. Warstwy przezroczyste layerów nie mogà byç klikalne.

VideoAd w formatach - reklamy display

 1. maksymalna długość spotu – 30 sekund;
 2. odtwarzacz (player) powinien być wyposażony w przyciski stop i mute;
 3. filmy w kreacji mogą być uruchamiane automatycznie, ale z wyciszonym dźwiękiem. Uruchamianie dźwięku może nastąpić tylko po akcji użytkownika (kliknięcie lub najechanie);
 4. waga kreacji inicjujàcej – zgodna ze standardem dla danego formatu, waga video – 1MB

Fałszywe kreacje

Nie może być praktykowane używanie w reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w sposób nietypowy. A w szczególności:
 1. nie może być praktykowane używanie w reklamach podstawowych przycisków o treści systemowej jak: “Zamknij”, “OK.”, ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji, niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych
 2. przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją;WYMAGANIA SPECYFICZNE FORM REKLAMY

BILLBOARD, DOUBBLE BILLBOARD, SCROLL BILLBOARD, SCROLL DOUBBLE BILLBOARD

rozmiar: 750x100 pikseli, 750x200 pikseli, waga: 40kB, format: swf, jpg, gif

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

UWAGA! Kracja musi mieć dodatkowo wersje do stron RWD (responsywnych) - 350x200px oraz 480x300px

Kreacje musi spełniać założenia ogólne. Kreacje typu SCROLL mogą (ale nie muszą) zawierać krzyżyk zamykający z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna onCrossClick. Przez pojęcie ‘krzyżyk zamykający’ rozumiemy button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka, min. 14x14 pikseli. Sposób umieszczenie krzyżyka musi być taki sam jak w kreacji TOPLAYER.

SKYSCRAPER, DOUBBLE SKYSCRAPER, SCROLL SKYSCRAPER, SCROLL DOUBBLE SKYSCRAPER

rozmiar: 120x600 pikseli, 240x200 pikseli, waga: 40kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacje musi spełniać założenia ogólne. Kreacje typu SCROLL mogą (ale nie muszą) zawierać krzyżyk zamykający z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna onCrossClick. Przez pojęcie ‘krzyżyk zamykający’ rozumiemy button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka, min. 14x14 pikseli. Sposób umieszczenie krzyżyka musi być taki sam jak w kreacji TOPLAYER.

RECTANGLE (śródtekst)

rozmiar: 300x250 pikseli, waga: 40kB, format: swf, jpg, gif

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacje musi spełniać założenia ogólne.

BRANDMARK

rozmiar: 300x300 pikseli, waga: 60kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja poinna zawierać: nieklikalną belkę (górny pasek), za którą można “złapać” i przesunąć kreację tak, jak okno aplikacji; przycisk “–” służący do minimalizowania kreacji (pozostaje tylko nieklikalna belka), przycisk “zamknij X” – statyczny w prawym górnym rogu.

Kreacja powinna zawierać przycisk powrotu do standardowej wielkości reklamy z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna maximize.

Action Script 2.0

Krzyżyk zamykający
on (release){
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");
}
Przycisk minimalizacji
on (release){
getURL("javascript:"+_root.minimize+"();","_self");
}
Przycisk maksymalizacji
on (release){
getURL("javascript:"+_root.maximize+"();","_self");
}

Action Script 3.0

var onCrossClick:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.onCrossClick;
var minimize:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.minimize;
var maximize:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.maximize;
closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeAds);
function closeAds(e:MouseEvent):void{
if(onCrossClick){
ExternalInterface.call(onCrossClick);
}}
minButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,minimizeAds);
maxButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,maximizeAds);
function minimizeAds(e:MouseEvent):void{
if(minimize){
ExternalInterface.call(minimize);
}}
function maximizeAds(e:MouseEvent):void{
if(maximize){
ExternalInterface.call(maximize);
}}

TOPLAYER

rozmiar: dowolny, waga: 60kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja poinna zawierać: nieklikalną belkę (górny pasek), za którą można “złapać” i przesunąć kreację tak, jak okno aplikacji; przycisk “–” służący do minimalizowania kreacji (pozostaje tylko nieklikalna belka), przycisk “zamknij X” – statyczny w prawym górnym rogu.

Zamknięcie powinno nastąpić po samoczynnie po 15 sekundach funkcją:
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");


Na buttonie z krzyzykiem zamykającym powinna być dołączona poniższa funkcja:

Action Script 2.0

on (release){
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");
}

Action Script 3.0

var onCrossClick:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.onCrossClick;
closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeAds);
function closeAds(e:MouseEvent):void{
if(onCrossClick){
ExternalInterface.call(onCrossClick);
}}

BILLBOARD EXPAND

rozmiar: 750x100->300 pikseli, waga: 40kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem:

Action Script 2.0

on (rollOver){
getURL("javascript:"+_root.doexpand+"();","_self");
}

on (rollOut){
getURL("javascript:"+_root.dolittle+"();","_self");
}

Action Script 3.0

var doexpand:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.doexpand;
var dolittle:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.dolittle;
target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, mouseRollOver);
target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT, mouseRollOut);
function mouseRollOver(e:MouseEvent):void{
if(doexpand){
ExternalInterface.call(doexpand);
}}
function mouseRollOut(e:MouseEvent):void{
if(dolittle){
ExternalInterface.call(dolittle);
}}
Po najechaniu myszą na reklamę powinna się ona rozwijać, natomiast po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwinąć do stanu początkowego.

UWAGA! Zmiana rozmiaru DIV zawierającego kreację następuje w kodzie kreacji w momencie jej odwołania do odpowiedniej funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna dolittle lub doexpand.

UWAGA! Kreacje rozwijane nie będą działały po umieszczeniu ich wewnątrz iframe.

SKYSCRAPER EXPAND

rozmiar: 120->360x600 pikseli, waga: 40kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem:

Action Script 2.0

on (rollOver){
getURL("javascript:"+_root.doexpand+"();","_self");
}

on (rollOut){
getURL("javascript:"+_root.dolittle+"();","_self");
}

Action Script 3.0

var doexpand:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.doexpand;
var dolittle:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.dolittle;
target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, mouseRollOver);
target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT, mouseRollOut);
function mouseRollOver(e:MouseEvent):void{
if(doexpand){
ExternalInterface.call(doexpand);
}}
function mouseRollOut(e:MouseEvent):void{
if(dolittle){
ExternalInterface.call(dolittle);
}}
Po najechaniu myszą na reklamę powinna się ona rozwijać, natomiast po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwinąć do stanu początkowego.

UWAGA! Zmiana rozmiaru DIV zawierającego kreację następuje w kodzie kreacji w momencie jej odwołania do odpowiedniej funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna dolittle lub doexpand.

UWAGA! Kreacje rozwijane nie będą działały po umieszczeniu ich wewnątrz iframe.

PUSH / AUTO PUSH

rozmiar: 750x100->300, 750x300->100 pikseli, waga: 60kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Emisja kreacji rozpoczyna się od wyświetlenia postaci zminimalizowanej. Po pełnym załadowaniu, kreacja .swf wywołuje funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushlock. Funkcja ta rozpoczyna automatyczne rozpychanie serwisu i odsłania warstwę, na której osadzona jest kreacja .swf, do maksymalnego rozmiaru. Po 5 sekundach wywołana zostaje funkcja przekazana do kreacji jako zmienna dopushunlock, która rozpoczyna stopniowe ściąganie serwisu i zasłanianie kreacji swf do rozmiarów wyjściowych. Po zakończeniu tego procesu odblokowywane są. funkcje przekazane do kreacji jako zmienne dopushon i dopushoff o analogicznym działaniu jak opisane wyżej; ich wywoływanie determinowane jest akcjami użytkownika (najechanie, bądź zjechanie myszką z kreacji). Do tej chwili zablokowane powinny by również efekty animacyjne w kreacji flash wywoływane po najechaniu, bądź zjechaniu myszką z kreacji. Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem:

Action Script 2.0

on (rollOver){
 getURL('javascript:' + _root.dopushon + '();', '_self');
}
on (rollOut){
 getURL('javascript:' + _root.dopushoff + '();', '_self');
}

Action Script 3.0

var dopushon:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.dopushon;
var dopushoff:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.dopushoff;
target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, mouseRollOver);
target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT, mouseRollOut);
function mouseRollOver(e:MouseEvent):void{
if(dopushon){
ExternalInterface.call(dopushon);
}}
function mouseRollOut(e:MouseEvent):void{
if(dopushoff){
ExternalInterface.call(dopushoff);
}}
Po załadowaniu kreacja powinna wywoływać funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushlock:

Action Script 2.0

getURL('javascript:' + _root.dopushoff + '();', '_self');

Action Script 3.0

var dopushlock:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.dopushlock;
if(dopushlock){
ExternalInterface.call(dopushlock);
}
Po 5 sekundach od rozpoczęcia animacji po raz pierwszy, kreacja powinna wywoływać funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushunlock:

Action Script 2.0

getURL("javascript:"+_root.dopushunlock+"();", "_self");

Action Script 3.0

var dopushunlock:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.dopushunlock;
if(dopushunlock){
ExternalInterface.call(dopushunlock);
}
UWAGA! Kreacje auto push rozpoczynają działanie od formy rozwiniętej, więc wywołanie funkcji dopushlock może zostać pominięte.

UWAGA! Kreacje push nie będą działały, jeżeli zostaną umieszczone wewnątrz iframe.

SCROLL CORNER

rozmiar: 400x400 pikseli, waga: 50kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Rozmiar widocznego obszaru w stanie zwiniętym to 140x80px i rozwiniętym 400x400px. Cała powierzchnia kreacji powinna być aktywna podczas pełnej sekwencji animacji (zarówno w domyślnym, jak i rozwiniętym stanie) z dołączonymi wywołaniami funkcji przekazanych do kreacji jako zmienne doexpand i dolittle. (Implementacja analogiczna jak w kreacjach typu EXPAND.)

EXPAND CORNER

rozmiar: zwinięty 100x100 pikseli, rozwinięty 500x500 pikseli, waga jednego pliki: 50kB, format: swf, jpg, gif
Kreacja składa sie z dwóch plików. Pierwszy o rozmiarze 100x100px drugi o rozmiarze 500x500px. Pliki te powinny zawierać tylko grafikę (bez buttona i "fali")

Grafikę na kreacji należy umieścić zgodnie z wizualizacją na stronie: http://cormedia.pl/specyfikacja/corner-test.php

Przygotowane kreacje można przetestować na stronie: (należy podać url do plików) http://cormedia.pl/specyfikacja/corner-test.php

FOOTER, FULL SCREEN OVERLAY, SCROLL

BRIDGE

rozmiar: 120x600 pikseli, 120x600 pikseli, belka łącząca, waga każdego pliku: 50kB, format: swf, jpg, gif

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja składa się z trzech plików .swf: dwóch skyscraper'ów oraz szerokiego toplayer'a. Emisja rozpoczyna się wyświetleniem skyscraper'ów, a po interakcji użytkownika z dowolnym skyscraper'em następuje wyświetlenie toplayer'a. Do interakcji należy dołączyć wywołanie funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna doexpand. (Implementacja skyscraper'ów analogiczna jak w kreacjach typu EXPAND z tym, że funkcja dolittle nie jest wykorzystywana. Implementacja toplayer'a analogiczna jak w kreacjach typu TOPLAYER.)

SCROLL BOX

rozmiar: 150x150 pikseli, waga: 50kB, format: swf, jpg, gif

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacje wyświetlana jest podczas scrollowania strony i jest zamykana po 3 sekundach. Kreacja musi spełniać założenia ogólne.

ROLLBAND

rozmiar: 750x200 pikseli, waga: 50kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja wyświetlana jest na półprzezroczystym tle ponad stroną. Przesuwa się razem z przewijaniem strony przez internautę. Zamyka się po naciśnięciu krzyżyka zamykającego przez internautę. Kreacja może zostać zminimalizowanA do prawej krawędzi, po czasie zdefiniowanym przez użytkownika lub po kliknięciu w pasek zwijający. Istnieje możliwośd użycie własnej grafiki jako pasek zwijający.

FLY FOOTER

rozmiar: 750x200 pikseli, waga: 50kB, format: swf, jpg

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja wyświetlana jest na półprzezroczystym tle ponad stroną. Przesuwa się razem z przewijaniem strony przez internautę. Wyświetlana jest przy dolnej krawędzi przeglądarki. Zamyka się po naciśnięciu krzyżyka zamykającego przez internautę. Kreacja może zostać zminimalizowanA do prawej krawędzi, po czasie zdefiniowanym przez użytkownika lub po kliknięciu w pasek zwijający. Istnieje możliwośd użycie własnej grafiki jako pasek zwijający. Grafika zamykająca ma rozmiar 30x200 px. W celu podmiany grafiki przycisku zamkającego należy przygotować dwie grafiki z napisem "Zwiń" i "Rozwiń". Na grafice z napisaem "Zwiń" musi być krzyżyk.

FLOOR AD

maksymalny rozmiar: 1024x300 pikseli, waga: 60kB, format: swf, jpg

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacja wyświetlana jest przy dolnej krawędzi przeglądarki. Zamyka się po naciśnięciu krzyżyka zamykającego przez internautę. Kreacja musi posiadać w prawym górnym rogu przycisk "zamknij" oraz krzyżyk nie mniejszy niż 14x14px. Na przycisku powinna być akcja:
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");

WELCOME SCREEN

rozmiar: 640x480 pikseli, waga: 50kB, format: swf, jpg, gif

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacje musi spełniać założenia ogólne.

SCROLLER

rozmiar: 1024x30 pikseli, waga: 50kB, format: swf

UWAGA! Kracja swf musi mieć wersję jpg lub gif

Kreacje musi spełniać założenia ogólne. Kreacja jest scrollowana przez kod JS na naszym serwerze.

VIDEO

waga: 1000kB, format: flv
Maksymalny czas trwania spotu to 30 sekund. Film powinien być emitowany w playerze z przyciskami STOP oraz MUTE. Film w kreacji może być uruchamiany automatycznie po załadowaniu się kreacji ale musi mieć wyciszony dźwięk. Dźwięk może być włączany przez użytkownika tylko po najechaniu lub naciśnięciu na przycisk MUTE. Kreacja inicjująca - do której jest zaciągany plik flv musi być zgodna ze specyfikacją danej kreacji.

In-text

Forma reklamowa w postaci dymka reklamowego wyświetlanego po najechaniu na wybrane słowo w tekście. Kreacja wyszukuje we wskazanym tekście słowa kluczowe dla kreacji, a następnie wyróżnia jedno z nich. In-text dostępny jest w pięciu wersjach:


rozmiar: 250x110 pikseli + tytuł + tekst reklamowy, link.
rozmiar: 280x230 pikseli + tytuł + tekst reklamowy + URL + logo w górnej części dymka (max. 260x110 pikseli GIF, JPG, PNG).
rozmiar: 300x330 pikseli + tytuł + link + logo (max. 280x260 pikseli GIF, JPG, PNG).
rozmiar: 300x330 pikseli + tytuł + URL + video max. 280x260 pikseli FLV).
rozmiar: 370x120 pikseli + tytuł + tekst reklamowy + URL + logo w prawej części dymka (max. 100x100 pikseli GIF, JPG, PNG).
W przypadku pytań czy niejasności prosimy o kontakt z naszym działem Traffic. Kontakt: +48 22 401 25 32 traffic[at]cormedia.pl